Archive

Archive for กุมภาพันธ์, 2015

โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

กุมภาพันธ์ 7th, 2015
โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือ Speed Boat โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ เรือ Speed Boatราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,500 บาท เด็ก 1,300 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,300 บาท เด็ก 1,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไข่ (Luxury Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 900 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก 700 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat) โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาะไม้ไผ่(แบมบู) อ่าวมาหยา เกาะพีพี (Luxury Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็ก 1,200 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,200 บาท เด็ก 1,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat) โปรแกรมทัวร์ : เที่ยวเกาะพีพี-เกาะไม้ไผ่่ (Speed Boat)ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,900 บาท เด็ก 1,400 บาทราคาพิเศษสุด ผู้ใหญ่ 1,700 บาท เด็ก 1,300 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
จดหมายข่าว ชาวภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น , ,